ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC CHUNG

Bản điều khoản, điều kiện này là một bộ phận gắn liền, không tách rời của hợp đồng dịch vụ giữa eVDC và Khách hàng đại lý

 • Các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng đại lý("Cửa hàng") , khi đăng ký sử dụng hệ thống/giải pháp của CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ VDC ("eVDC") cung cấp để tạo ra các e-Voucher.
 • Các thuật ngữ được giải thích và sử dụng trong Điều Khoản Chung này cũng sẽ được hiểu thống nhất khi sử dụng tại các văn bản liên quan do CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ VDC ("eVDC") ban hành.
 • Điều Khoản Chung này là một văn bản quan trọng mà Khách hàng đại lý("Cửa hàng") cần xem xét cẩn trọng, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Điều Khoản Chung khi sử dụng hệ thống/giải pháp của CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ VDC ("eVDC").
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong việc nhận thức và tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp của eVDC, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với những quy định về tính hợp pháp của giao dịch, hàng hoá/dịch vụ cung cấp, nguồn gốc giá trị tiền tệ thanh toán.
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") sẽ được xem là đương nhiên chấp nhận và chịu sự ràng buộc của những Điều Khoản chung này và việc Khách hàng đại lý("Cửa hàng") dùng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ hệ thống/giải pháp của CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ VDC ("eVDC") cung cấp được xem là giữa Khách hàng đại lý("Cửa hàng") và eVDC đã ký kết và thực hiện một Hợp Đồng dịch vụ.
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") cũng đồng ý và chấp nhận rằng bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, eVDC có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản này để phù hợp với chính sách kinh doanh của eVDC ở từng thời điểm. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên eVDC mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng eVDC của Khách hàng đại lý("Cửa hàng") được hiểu là Khách hàng đại lý("Cửa hàng") đã đồng ý toàn bộ nội dung thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung đó.
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") đảm bảo rằng Khách hàng đại lý("Cửa hàng") đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình sử dụng Dịch Vụ/ Hệ Thống/Giải Pháp  của eVDC và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của eVDC.
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") cũng được quyền từ chối sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên eVDC nếu không đồng ý bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Chung này.

 

ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

 

Trong Điều Khoản Chung này, các từ ngữ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác

Các thuật ngữ được đề cập dưới đây bao gồm: “tôi”; “chúng tôi”; “hệ thống/giải pháp”,  hoặc “eVDC” là tham chiếu đến CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ VDC

Các thuật ngữ được đề cập dưới đây bao gồm: “khách hàng đại lý”, “người dùng” hoặc “Khách hàng cá nhân” , ‘’cửa hàng” là tham chiếu đến các cá nhân, cửa hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên eVDC.

Các thuật ngữ sau đây có nghĩa tương ứng như sau:

 • Điều Khoản Chung Là bản Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng Dịch vụ eVDC.
 • "eVDC" Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và cung cụ để tạo “mã Khuyến mại, giảm giá, quà tặng,...” theo hình thức “Mã điện tử /E-Voucher” và cung cấp dịch vụ cho phép kết nối các giữa các Doanh nghiệp tạo mã với Khách hàng.
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  Là Doanh nghiệp/Đơn vị/Cá Nhân được thành lập/hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực 1) Ăn uống, 2)  Thời trang mua sắm, 3) Giáo dục giải trí, 4) Sức khỏe, làm đẹp, 5) Sản phẩm điện tử - Công nghệ, 6) Sản phẩm tiêu dùng khác, 7) Du lịch - khách sạn, 8) Spa, 9) Làm đẹp, 10) Nha khoa, … sử dụng hệ thống/giải pháp của bên A để tạo ra các e-Voucher.
 • Khách hàng cá nhân Là người sử dụng e-Voucher tại các cửa hàng/đơn vị có hợp tác với eVDC
 • Dịch vụ hệ thống Là công cụ/giải pháp/hệ thống do Bên eVDC cung cấp cho Bên Khách hàng đại lý để bên Khách hàng đại lý  tạo các “Mã điện tử/e-Voucher” để cung cấp cho Khách hàng.Dịch vụ môi giới/kết nối Khách hàng Là các hoạt động tìm kiếm, kết nối, chăm sóc Khách hàng, hướng hướng Khách hàng sử dụng e-Voucher/Sản phẩm/Dịch vụ của bên Cửa hàng
 • Phí dịch vụ hệ thống Là khoản phí Bên Cửa hàng phải thanh toán cho Bên eVDC  khi Bên Cửa hàng sử dụng “Dịch vụ hệ thống” của Bên eVDC
 • Phí dịch vụ môi giới Là khoản phí Bên Cửa hàng phải thanh toán cho Bên eVDC khi Bên Cửa hàng sử dụng “Dịch vụ môi giới/kết nối” của Bên eVDC
 • Khoản tiền phải trả Là tất cả các khoản tiền mà Bên Cửa hàng phải trả cho Bên eVDC căn cứ theo thỏa thuận giữa hai Bên tại Hợp đồng này, bao gồm: Các khoản phí Phí dịch vụ và các nghĩa vụ thanh toán khác của Bên Cửa hàng đối với Bên eVDC phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng

 

ĐIỀU 3: ĐĂNG KÝ/ NGƯNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ/ HỆ THỐNG/GIẢI PHÁP

Đăng ký và sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ

 • Để sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp của eVDC, Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  đăng ký trên website hoặc hotline của eVDC
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  đồng ý cung cấp cho eVDC thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  mà eVDC sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp.Người Sử Dụng tuyên bố và đảm bảo rằng các thông tin của Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  và các thông tin khác được cung cấp cho  eVDC là trung thực và chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.
 • Theo yêu cầu của  eVDC, Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  sẽ cung cấp cho eVDC các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp của eVDC có thể yêu cầu một cách hợp lý cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:

 

 • Trợ giúp eVDC tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật;
 • Báo cáo các cơ quan hữu quan hoặc các cơ quan Chính Phủ về việc tuân thủ những nghĩa vụ đó;
 • Đánh giá việc Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  đã, đang và sẽ tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Chung này hay không.
 • Tuỳ theo chính sách trong từng thời điểm, eVDC có thể quy định và thay đổi Biểu phí, mức phí dịch vụ, phương thức thu phí, của Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  và/hoặc nâng cấp, thay đổi, điều chỉnh hệ thống phù hợp với quy định của pháp luật. Các thay đổi sẽ được eVDC thông báo cho Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  thông qua bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức sau: Trang Thông Tin Điện Tử của  eVDC; bằng văn bản gửi đến Khách hàng đại lý("Cửa hàng") ; thư điện tử gửi đến địa chỉ thư điện tử do Khách hàng đại lý("Cửa hàng") cung cấp; tin nhắn đến số điện thoại của Khách hàng đại lý("Cửa hàng") và/hoặc thông báo hiển thị trên giao diện của  eVDC…
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  xác nhận và công nhận rằng Khách hàng đại lý("Cửa hàng") có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của  eVDC
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") cam kết không sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp của eVDC cho bất kỳ mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các luật, quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
 • Trong trường hợp có sự cố về Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp Khách hàng đại lý("Cửa hàng")  cần thông báo ngay cho eVDC.  eVDC sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và hỗ trợ cho Khách hàng đại lý("Cửa hàng").

Ngưng sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp

 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp) có thể được eVDC huỷ bỏ vì bất kỳ lý do nào mà eVDC xét thấy là phù hợp và cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng đại lý("Cửa hàng"). Khách hàng đại lý("Cửa hàng") cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do huỷ bỏ nào mà eVDC đưa ra sẽ được Khách hàng đại lý("Cửa hàng") xem là lý do hợp lý. Sau khi huỷ bỏ, Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp có thể được cung cấp lại bởi eVDC trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm eVDC có quyền ngừng hoặc chấm dứt Tài khoản của Khách hàng đại lý("Cửa hàng") hoặc khả năng tiếp cận và sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp) của Khách hàng đại lý("Cửa hàng") vì bất kỳ lý do nào mà eVDC thấy là phù hợp và cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp Khách hàng đại lý("Cửa hàng") vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Chung này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp). Bên cạnh đó, eVDC có quyền thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan về việc vi phạm nêu trên của Khách hàng đại lý("Cửa hàng")
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do huỷ bỏ nào do eVDC đưa ra sẽ được Khách hàng đại lý("Cửa hàng") xem là hợp lý. Việc ngừng cung cấp Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp có thể được thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào và theo bất kỳ điều kiện nào mà eVDC trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.

Khách hàng đại lý("Cửa hàng")chấm dứt sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp

 • Sau khi huỷ bỏ hoặc chấm dứt sử dụng Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ/Hệ Thống/Giải Pháp) thì: Tất cả các quyền đã được trao cho Khách hàng đại lý("Cửa hàng") theo những Điều Khoản Chung này liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ đã và sẽ chấm dứt ngay lập tức. Khách hàng đại lý("Cửa hàng")phải thanh toán ngay cho eVDC mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ eVDC liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ đã chấm dứt (nếu có).

ĐIỀU 4: CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") có thể triển khai hoặc phối hợp với eVDC triển khai các chương trình khuyến mãi trên Website tới Khách hàng cá nhân phù hợp theo quy định pháp luật và quy định của eVDC. 
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của các Khách hàng cá nhân tham gia các chương trình khuyến mãi. Khách hàng đại lý("Cửa hàng") đồng ý miễn trừ cho eVDC khỏi mọi trách nhiệm, nghĩa vụ liên đới trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nào phát sinh liên quan tới các chương trình khuyến mại, cho dù chương trình khuyến mại đó do Khách hàng đại lý("Cửa hàng") tự triển khai hay phối hợp với eVDC triển khai.
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") có trách nhiệm đăng tải và cập nhật kịp thời, đầy đủ nội dung thể lệ của từng chương trình khuyến mãi trên Ứng dụng hoặc website trong suốt thời hạn của chương trình khuyến mại đó.
 • eVDC có quyền từ chối hoặc yêu cầu Khách hàng đại lý("Cửa hàng") chấm dứt triển khai các chương trình khuyến mãi mà eVDC có căn cứ cho rằng chương trình khuyến mãi đó không phù hợp với quy định pháp luật, quy định của eVDC và/hoặc có nguy cơ trực tiếp và/hoặc gián tiếp ảnh hưởng bất lợi đến eVDC. Để làm rõ hơn, việc sử dụng mã giảm giá không phù hợp nêu tại Khoản này bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi:
  • Việc Khách hàng đại lý("Cửa hàng") cung cấp mã giảm giá có dấu hiệu lừa đảo hoặc đáng ngờ;
  • Mã giảm giá được sử dụng vào mục đích mua bán, chuyển nhượng không đúng với mục tiêu của các chương trình khuyến mại;
  • Việc sử dụng mã giảm giá không phù hợp theo quy định pháp luật, quy định của eVDC và/hoặc thể lệ của chương trình khuyến mại.
 • Trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại thông qua phát hành mã giảm giá thì lưu ý rằng mã giảm giá chỉ được sử dụng tại các điểm cửa hàng và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

ĐIỀU 5: GIÁ CẢ SẢN PHẨM DỊCH VỤ

 • Giá cả sản phẩm được niêm yết tại website/ứng dụng là giá bán cuối cùng đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) tuy nhiên phải đảm bảo không vượt quá mức giá cho phép theo quy định của pháp luật (nếu có). Giá của sản phẩm có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi kèm theo. Phí vận chuyển và/hoặc phí thực hiện đơn hàng được áp dụng thêm (nếu có), sẽ được hiển thị rõ tại trang thanh toán khi Khách hàng cá nhân tiến hành đặt hàng.
 • Các Khách hàng đại lý trên Ứng dụng có thể cùng phân phối một sản phẩm dich vụ giống nhau với chính sách giá khác nhau, Khách hàng cá nhân có quyền lựa chọn và so sánh giá cả giữa các Khách hàng đại lý để có được mức giá hợp lý nhất cho nhu cầu của mình.
 • eVDC sẽ không can thiệp về chính sách giá của Quý khách và/hoặc bất kỳ Khách hàng đại lý nào khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 

ĐIỀU 6: CHÍNH SÁCH VỀ HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, HÀNG KHÔNG ĐÚNG CHẤT LƯỢNG

 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") có trách nhiệm cung cấp hàng hóa và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng cá nhân đúng, đủ và bảo đảm chất lượng như các nội dung được đăng tải trên Ứng dụng/Website. eVDC từ chối đăng tải các sản phẩm vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn sản xuất trái phép, hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ).
 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") phải tuân thủ các quy định pháp luật chất lượng và nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, cũng như tự chịu trách nhiệm trước Khách hàng cá nhân và pháp luật đối với các hành vi vi phạm. 

ĐIỀU 7: BỒI HOÀN, TRA SOÁT, KHIẾU NẠI

 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") đồng ý bồi hoàn cho eVDC và các Bên liên quan của eVDC và đảm bảo cho họ không bị thiệt hại bởi bất kỳ tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với eVDC và/hoặc các nhân viên, cán bộ… của eVDC phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Khách hàng đại lý("Cửa hàng") sử dụng Hệ Thống/Giải Pháp/Dịch Vụ (hoặc bất bất kỳ phần nào của Hệ Thống/Giải Pháp/Dịch Vụ ) và/hoặc việc Khách hàng đại lý("Cửa hàng") vi phạm những Điều Khoản Chung này.
 • Việc thực hiện tra soát, khiếu nại phải được thực hiện và tuân thủ theo các chính sách tra soát, khiếu nại của eVDC theo Điều Khoản Chung này và bất kỳ điều khoản, chính sách khác có liên quan

ĐIỀU 8: TIẾT LỘ THÔNG TIN

 • Mỗi bên có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin liên quan đến bên còn lại và chỉ được sử dụng thông tin cho mục đích thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại bản Điều khoản điều kiện này và thỏa thuận khác (nếu có) giữa Khách hàng đại lý("Cửa hàng") và eVDC.
 • Thông tin Khách hàng đại lý("Cửa hàng") sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác theo quy định, trừ trường hợp:
 • Khi có văn bản chấp thuận của Khách hàng đại lý("Cửa hàng")
 • eVDC buộc phải tiết lộ thông tin theo quy định pháp luật, theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 9: AN NINH

 • Khách hàng đại lý("Cửa hàng") cam kết không sử dụng, và không cho bất kỳ Bên thứ ba nào khác sử dụng Dịch Vụ/ Hệ Thống/Giải Pháp của eVDC để thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép, tấn công hệ thống, phát tán virus và phần mềm độc hại và các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Và/hoặc gây gián đoạn, cản trở hoạt động bình thường đối với hệ thống của eVDC và các đối tác của eVDC, hoặc Tài khoản eVDC của người khác.
 • Người Sử dụng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho eVDC về việc sử dụng hoặc hoạt động trên Tài khoản eVDC của Người Sử Dụng trước pháp luật.Bất kỳ hoạt động gian lận, lừa gạt hoặc hoạt động bất hợp pháp khác có thể là căn cứ cho phépeVDC tạm ngưng Tài khoản eVDC và/hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ/ Hệ Thống/Giải Pháp của eVDC đến Khách hàng đại lý("Cửa hàng"), theo toàn quyền quyết định của  eVDC và eVDC có thể trình báo về hành vi của Người Sử Dụng với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét xử lý.

ĐIỀU 9: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 • Hai bên thỏa thuận các trường hợp sau là bất khả kháng và theo đó các bên không phải chịu trách nhiệm đối với việc chậm trễ hoặc hoàn thành dịch vụ không đúng tiến độ: Thiên tai, lũ lụt, hệ thống thiết bị gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành khai thác hoặc do hạn chế về khả năng kỹ thuật các hệ thống thiết bị;
 •  Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng thì bên này phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng, và sẽ khắc phục trong thời gian,  kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, chuyển các bằng chứng về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng và khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng đó cho bên kia.
 • Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, thì nghĩa vụ của các bên tạm thời không thực hiện nhưng sẽ ngay lập tức được phục hồi lại các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng khi chấm dứt sự kiện bất khả kháng hoặc khi sự kiện bất khả kháng đó bị loại bỏ.

 

ĐIỀU 10: THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ THÔNG BÁO

 1. Khách hàng đại lý("Cửa hàng") đồng ý rằng eVDC hoặc các bên liên kết của eVDC có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Khách hàng đại lý("Cửa hàng"), thông qua số điện thoại hoặc thông báo qua Ứng dụng/Website của  eVDC về hoặc liên quan đến các thông tin cập nhật Dịch Vụ/ Hệ Thống/Giải Pháp của eVDC và các sự kiện được đưa ra hoặc cung cấp bởi eVDC hoặc các bên liên kết của eVDC. Tất cả các thông báo và tài liệu (nếu có) cần gửi cho Người Sử Dụng bởi NeoPay theo những Điều Khoản Chung này sẽ được gửi bằng một trong những phương thức sau đây:
 2. Gửi thư thường hoặc thư đảm bảo đến địa chỉ mới nhất của Khách hàng đại lý("Cửa hàng"), theo thông tin Khách hàng đại lý("Cửa hàng"),  đã đăng ký;
 3. Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử mới nhất của Khách hàng đại lý("Cửa hàng"),  theo ghi chép của eVDC
 4. Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web của eVDC
 5. Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện thoại đến số điện thoại mới nhất của Khách hàng đại lý("Cửa hàng"),  theo như ghi chép của eVDC
  Bất kỳ thông báo hoặc tài liêu hoặc thư từ liên lạc nào cũng được xem là đã được gửi và nhận, nếu:
  – Được gửi bằng thư thường hoặc thư đảm bảo, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày gửi
  – Được gửi bằng các hình thức khác được quy định tại Điều này, ngày làm việc sau ngày gửi thông báo hoặc tài liệu đó.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Điều khoản điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, các Bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần thương lượng hợp tác để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả các Bên. Nếu không thể thương lượng và giải quyết tranh chấp được trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết bằng phương thức trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này với:

 •  Địa điểm trọng tài là thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 •   Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.
 • Số lượng trọng tài viên là 3
 • Bên thua kiện có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí, lệ phí liên quan đến thủ tục tố tụng, bao gồm cả chi phí thuê luật sư (nếu có) mà Bên kia phải bỏ ra để giải quyết vụ kiện.
 • Thỏa thuận hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào giữa các Bên đều được coi là phần gắn liền và bộ phận không tách rời của bản Điều khoản điều kiện này và có hiệu lực pháp lý ràng buộc trách nhiệm của các Bên.
 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách hàng đại lý đồng ý rằng eVDC có quyền đơn phương sửa đổi, bổ sung nội dung bản Điều khoản điều kiện này trên cơ sở phù hợp với quy định Pháp luật và eVDC sẽ công khai trên website.Tại mọi thời điểm, eVDC có thể cập nhật, bổ sung, sửa đổi nội dung bản Điều khoản điều kiện này mà không cần phải thông báo trước hoặc chấp thuận trước,dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi bản Điều khoản điều kiện này được cập nhật, nếu Khách hàng đại lý  vẫn sử dụng Dịch Vụ/ Hệ Thống/ Giải Pháp có nghĩa là Quý Khách đã hiểu và đồng ý với bản Điều khoản điều kiện đã được cập nhật, bổ sung, sửa đổi.
 • Trường hợp Khách hàng đại lý chấm dứt sử dụng vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng đại lý có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đã phát sinh trước thời điểm chấm dứt sử dụng theo quy định tại bản Điều khoản điều kiện này và thỏa thuận khác (nếu có) giữa eVDC và Khách hàng đại lý.

Deal

 • bạn chưa có deal khuyến mãi